Niezawodne separatory koalescencyjne z osadnikami

Podczyszczanie ścieków stało się niemal wymogiem, dzięki któremu z ścieków usuwane są substancje ropopochodne, tłuszcze i związki mineralne. Substancje te mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, a także na jakość i eksploatację instalacji kanalizacyjnych oraz wydajność oczyszczalni ścieków. Separatory najczęściej posiadają betonowy lub wykonany z stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego korpus.

Separatory grawitacyjno-koalescencyjne

separator koalescencyjny z osadnikiemZatrzymują zarówno substancje ropopochodne jak i zawiesiny mineralne znajdujące się w wodach opadowych i roztopowych spływających z każdego rodzaju zlewni. Do najbardziej popularnych i funkcjonalnych zaliczany jest separator koalescencyjny z osadnikiem zasilany dopływem grawitacyjnym i wykorzystujący zjawisko koalescencji. W skuteczny sposób oddziela substancje szkodliwe od wody. Sposób w jaki projektuje się osadnik zależy od warunków lokalizacyjnych, rodzaju i ilości podczyszczonych ścieków pochodzących z przemysłu lub wód opadowych, a także ilości substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska w ściekach dopływających. Dostępne są parametry ułatwiające dobór osadnika do określonych ścieków i miejsca ich występowania. W wysokosprawnych separatorach koalescencyjnych oddzielanie zanieczyszczeń często dodatkowo jest wzbogacone filtracją. Separatory wykonane są z niezwykle odpornych na działanie czynników chemicznych oraz mechanicznych materiałów posiadający wszelkie atesty i certyfikaty.

Rury wlotowe i wylotowe wewnątrz separatora najczęściej wykonane są ze stali nierdzewnej o bardzo wysokich parametrach. Współpraca separatorów z osadnikiem sprawdza się zwłaszcza na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Urządzenia można dodatkowo wyposażyć w instalację alarmową lub podłączyć do inteligentnego systemu zarządzania wodami opadowymi. Najczęściej zarządzane są automatycznie.